Veřejné vysoké školy

Veřejné vysoké školy, univerzity

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Různorodá škála bakalářských studijních programů z oblasti ekonomické, zdravotnické a technické, a studijní programy magisterské odpovídají potřebám regionálního trhu práce a jsou v souladu s názvem školy.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Strojírenství, pozemní stavby, podniková ekonomika, řízení lidských zdrojů, technologie a řízení dopravy, logistika.

Západočeská univerzita v Plzni

Aplikované vědy, design a umění, ekonomie, elektrotechnika, filozofie, pedagogika, právo, strojírenství, zdravotnictví

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Architektura, design, volné umění, užité umění, grafika, teorie a dějiny umění, dílny

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornictví a geologie, metalurgie a materiálové inženýrství, strojírenství, ekonomie, elektrotechnika a informatika, stavebnictví, bezpečnostní inženýrství

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Chemická technologie, technologie ochrany prostředí, biochemické a potravinářské technologie, chemické inženýrství

Vysoká škola ekonomická v Praze

Finance a účetnictví, mezinárodní vztahy, podnikové hospodářství, informatika a statistika, národní hospodářství, management

Veterinární univerzita Brno

Veterinární lékařství, veterinární hygiena a ekologie

Univerzita Pardubice

Doprava, ekonomika a správa, elektrotechnika a informatika, filozofie, chemické technologie, restaurování, zdravotnictví

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Technologie, management a ekonomika, multimediální komunikace, aplikovaná informatika, humanitní studia, logistika a krizové řízení

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologie, lékařství, filozofie, přírodní vědy, pedagogika, tělesná kultura, právo, zdravotní vědy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L.

Sociální a ekonomiceké vědy, umění a design, výrobní technologie a management, zdravotnictví, životní prostředí, filozofie, pedagogika, přírodní vědy

Univerzita Hradec Králové

Filozofie, informatika a management, pedagogika, přírodní vědy, sociální práce

Technická univerzita v Liberci

Strojírenství, textilní průmysl, přírodní vědy, humanitní vědy a pedagogika, ekonomie, umění a architektura, mechatronika, informatika a mezioborová studia, zdravotnická studia, nanomateriály

Slezská univerzita v Opavě

Filozofie, přírodní vědy, obchod a ekonomika, veřejná politika, matematika

Ostravská univerzita

Sociální studia, umění, filozofie, lékařství, pedagogika, přírodní vědy

Mendelova univerzita v Brně

Agronomie, lesnictví a dřevařství, provozní ekonomika, zahradnictví, regionální rozvoj a mezinárodní studia

Masarykova univerzita

Právo, lékařství, přírodní vědy, filozofie, pedagogika, ekonomika a správa, informatika, sociální studia, sportovní studia

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudba a divadlo. Inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Agrobiologie, potraviny a přírodní zdroje, provozní ekonomika, technika, tropické zemědělství, životní prostředí, lesnictví a dřevařství

České vysoké učení technické v Praze

Stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika, jaderné a fyzikální inženýrství, architektura, doprava, biomedicína, informační technologie

Akademie výtvarných umění v Praze

Malířství, kresba, grafika, sochařství, figurální sochařství, intermediální tvorba, nová média, restaurování, architektonická tvorba

Akademie múzických umění v Praze

Divadlo, film a televize, hudba a tanec

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomie, filozofie, pedagogika, přírodní vědy, teologie, zdravotnictví a sociální studia, zemědělství, rybářství a ochrana vod

Vysoké učení technické v Brně

Architektura, elektrotechnika, komunikační technologie, chemie, informační technologie, podnikání a management, stavebnictví, strojírenství, výtvarné umění

Univerzita Karlova

Teologie, právo, lékařství, farmacie, filozofie, přírodní vědy, matematika, fyzika, pedagogika, sociální vědy, tělesná výchova a sport, humanitní studia

created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně