O sdružení

EUNIS-CZ nezávislým zájmovým sdružením právnických osob, které nevyvíjí žádnou politickou činnost. Členem může být každá právnická osoba, která je činná v zavádění, rozvoji, řízení nebo používání informačních systémů na českých vysokých školách.


Cílem sdružení je zejména:

Jak je EUNIS-CZ organizován

Sdružení je založeno na demokratických principech. Orgány sdružení jsou výroční konference, výkonný výbor a odborné komise. Všichni členové sdružení mají právo podílet se na činnosti sdružení a účastnit se jednání výroční konference. Všichni členové sdružení mají povinnost dodržovat stanovy sdružení a platit členské příspěvky ve výši stanovené výroční konferencí. Výše ročního členského příspěvku je dána Stanovami EUNIS-CZ. O změně výše členského příspěvku může rozhodnout výroční konference.

Evropská organizace EUNIS a její národní pobočky

Od roku 1993 existuje Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy – EUNIS . Tato sdružuje evropské univerzity i jejich součásti a též jednotlivé národní organizace s podobnými cíli jako má EUNIS-CZ. Podrobnější popis EUNIS, jejich cílů, struktur a aktivit najdete na serveru EUNIS http://www.eunis.org.

Stanovy EUNIS-CZ

1. Název, postavení a sídlo

1.1 Sdružení bude v právních vztazích vystupovat pod názvem EUNIS-CZ. 
1.2 EUNIS-CZ je zájmovým sdružením právnických osob podle § 20f občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.). 
1.3 Sídlem sdružení je Praha.

2. Cíle činnosti sdružení 

2.1 Cílem sdružení je zejména:

2.1.1 podporovat výměnu názorů mezi vysokými školami, jejich výpočetními a informačními centry, katedrami a ústavy výpočetní techniky a informačních technologií,
2.1.2 formulovat společná stanoviska a prosazovat společné zájmy vysokých škol v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií,
2.1.3 spolupracovat s dodavateli informačních technologií, s partnerskými a zahraničními sdruženími a organizacemi.

2.2 Sdružení je založeno na demokratických principech. Je zájmovým a nezávislým sdružením svých členů, je politicky neutrální a nevyvíjí žádnou politickou činnost.

3. Členství ve sdružení

3.1. Členem sdružení může být každá právnická osoba, která je činná v zavádění, rozvoji, řízení nebo používání informačních systémů na českých vysokých školách. 
3.2 Člen sdružení může ukončit členství bez udání důvodu. V takovém případě členství zaniká uplynutím posledního dne období, na které má člen zaplaceny členské příspěvky, pokud člen neoznámí, že má zájem ukončit členství ihned. Již zaplacené příspěvky se nevracejí. 
3.3 Člen sdružení, který ani po upomínce nezaplatil členský příspěvek ve výši stanovené výroční konferencí, přestává být členem v okamžiku zahájení další výroční konference.

4. Orgány sdružení

4.1 Orgány sdružení jsou výroční konference, výkonný výbor a odborné komise. 
4.2 Výroční konference

4.2.1 Výroční konference je nejvyšším orgánem sdružení. Každý člen má právo se výroční konference zúčastnit, vystoupit v diskusi a navrhnout otázky, které by měly být výroční konferencí projednávány. 
4.2.2 Výroční konference

4.2.2.1 schvaluje změny a doplňky stanov sdružení,
4.2.2.2 schvaluje zprávu o činnosti sdružení,
4.2.2.3 schvaluje zprávu o hospodaření sdružení,
4.2.2.4 potvrzuje přijetí nových členů,
4.2.2.5 stanoví změnu výše členských příspěvků,
4.2.2.6 volí výkonný výbor.

4.2.3 Program výroční konference zahrnuje

4.2.3.1 zprávu výkonného výboru o činnosti sdružení za období od poslední výroční konference,
4.2.3.2 zprávu o hospodaření sdružení,
4.2.3.3 další body jednání, které jsou navrženy výkonným výborem nebo některým členem sdružení a které jsou přijaty nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení.

4.2.4 Výroční konference je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení výroční konference jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení. Volba výkonného výboru se provádí tajným hlasováním, všechna ostatní hlasování se provádějí aklamací.

4.3 Výkonný výbor

4.3.1 Výkonný výbor je nejvyšším orgánem sdružení v období mezi výročními konferencemi. Za svou činnost je odpovědný výroční konferenci. Členové výkonného výboru jsou oprávněni k právním úkonům jménem sdružení. 
4.3.2 Výkonný výbor má nejméně 7 členů, volených tajným hlasováním výroční konferencí na období 2 let. 
4.3.3 Výkonný výbor zejména

4.3.3.1 svolává výroční konferenci,
4.3.3.2 připravuje a předkládá výroční konferenci zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření,
4.3.3.3 volí ze svého středu na období 1 roku předsedu a 2 místopředsedy, kteří předsedu podle jeho rozhodnutí zastupují,
4.3.3.4 schvaluje výsledky jednání a rozhodnutí učiněná předsedou výkonného výboru v období mezi jednotlivými zasedáními výkonného výboru,
4.3.3.5 ustavuje odborné komise a usměrňuje jejich činnost,
4.3.3.6 organizuje konference, semináře a setkání,
4.3.3.7 informuje členy sdružení o aktuálních otázkách,
4.3.3.8 jmenuje člena výkonného výboru odpovědného za vedení účetnictví.
4.3.3.9 přijímá nové členy sdružení v souladu s bodem 3.1. Stanov.

4.3.4 Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Výkonný výbor je schopen usnášení, je - li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení výkonného výboru je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
4.3.5 Ze schůzí výkonného výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda. Zápis musí být doručen všem členům výkonného výboru do 15 dnů od konání schůze. 
4.3.6 Předseda sdružení zejména:

a) řídí činnost výkonného výboru a podepisuje veškerou jeho dokumentaci,
b) jedná v plném rozsahu jménem sdružení,
c) plní úkoly uložené výroční konferencí a výkonným výborem.

4.3.7 Předsedu zastupují v jím určeném rozsahu místopředsedové.

4.4 Odborné komise

4.4.1 Odborné komise jsou ustavovány výkonným výborem, který také určuje jejich předsedy. 
4.4.2 Za činnost odborné komise odpovídá její předseda. Výsledky práce odborné komise jsou předkládány výkonnému výboru nebo výroční konferenci.

5.Práva a povinnosti členů

5.1 Všichni členové sdružení mají právo

5.1.1 podílet se na činnosti sdružení a účastnit se jednání výroční konference,
5.1.2 vyjadřovat se k předloženým materiálům.

5.2 Všichni členové sdružení mají povinnost dodržovat stanovy sdružení a platit členské příspěvky ve výši stanovené výroční konferencí.

6.Hospodaření sdružení

6.1 Majetek sdružení tvoří

6.1.1 členské příspěvky,
6.1.2 dotace, dary a příspěvky sponzorů a jiných organizací,
6.1.3 příjmy z vlastní odborné činnosti.

6.2 Výše ročního členského příspěvku je stanovena na 20 tis. Kč pro všechny členy s výjimkou komerčních společností, které platí 40 tis. Kč, jež je možno uhradit formou příspěvku sdružení EUNIS-CZ nebo platbou za služby realizované sdružením EUNIS-CZ či v rámci akce organizované sdružením EUNIS-CZ. 
6.3 O čerpání prostředků musí být vedena přesná evidence. Za vedení účetnictví odpovídá pověřený člen výkonného výboru.
6.4 Počáteční majetek sdružení je tvořen souhrnem prvních členských příspěvků zakladatelů.

7.Závěrečná ustanovení

7.1 Sdružení zaniká

7.1.1 dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí výroční konference,
7.1.2 pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní moci o jeho rozpuštění.

7.2 Při zániku sdružení provede jeho majetkové vypořádání likvidátor určený výkonným výborem sdružení.


Praha, 20. května 1997, aktuální znění schváleno výroční konferencí sdružení 7. 3. 2024.

created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně